اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725894&text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3%0D%0A

اشتراک گذاری