اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725944&text=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%3A+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87+%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری