اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725972&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+30+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%86%D9%88%D8%A8+

اشتراک گذاری