اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725978&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%BE%DA%98%D9%88+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84+%D8%A2%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری