اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725988&text=%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%C2%BB+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

اشتراک گذاری