اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726033&text=%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3+%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87+%DA%A9%D9%86+-+%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%21+%2F+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88

اشتراک گذاری