اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726080&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%86%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری