اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726123&text=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87++%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7++%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B1%D8%B6%D8%A7

اشتراک گذاری