اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726255&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9+%D9%88+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A2%D8%A8%D8%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری