اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726432&text=%D8%B9%D8%B2%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری