اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726523&text=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری