اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726629&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%2F+%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%21

اشتراک گذاری