اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726665&text=%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%D8%A8%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری