اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726671&text=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%3A+%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری