اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726689&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%28+%D8%B9+%29+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری