اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726722&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%2F+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%DB%8C%DA%A9+%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری