اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726729&text=%DB%B8%DB%B0+%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84%E2%80%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری