اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726764&text=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C+%C2%AB%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%C2%BB+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری