اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726771&text=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری