اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726851&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C+%DB%8C%D8%A7+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D9%81+%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF+

اشتراک گذاری