اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726917&text=+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری