اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-726940&text=3+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D9%88+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF+%21+%2F+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87+%21

اشتراک گذاری