اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727104&text=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+3+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C+3+%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87+%D9%88+1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2

اشتراک گذاری