اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727302&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری