اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727311&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%84%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+16+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%86%D8%B1%D8%AE+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%2F+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F+

اشتراک گذاری