اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727440&text=%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%AA%D9%BE%D9%87

اشتراک گذاری