اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727449&text=%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری