اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727453&text=%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%88+%DB%B4+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4

اشتراک گذاری