اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727469&text=%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85+%C2%AB%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%C2%BB+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری