اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727476&text=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%3A+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری