اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727524&text=%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+4+%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC+%2F+%D9%87%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری