اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727552&text=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%DB%B5+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%7C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DB%B2%DB%B4%DB%B4+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری