اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727600&text=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B9%D8%B2%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%2F+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%AF%D8%B9%D8%A7+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری