اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727621&text=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%21

اشتراک گذاری