اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727622&text=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%DB%8C+%D8%B1%D8%AD%D9%85+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86+%2F+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری