اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727739&text=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81+%D8%B4%D9%88%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری