اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727785&text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7+%21

اشتراک گذاری