اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727792&text=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C+%D8%A7%DB%8C+%DB%B3+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86+%E2%80%93+%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

اشتراک گذاری