اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727803&text=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA+%D8%B4%D8%AF+%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری