اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727836&text=%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DB%B7%DB%B0+%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3

اشتراک گذاری