اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727854&text=%D9%85%D8%B1%D8%B2+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%AA%D8%A7+%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری