اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727862&text=%D8%AE%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری