اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727893&text=%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+6+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86+

اشتراک گذاری