اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727894&text=%D9%87%D9%88%D9%88%DB%8C+30+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D9%86+65+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2F+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+76+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%DA%86%D9%87+%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%21

اشتراک گذاری