اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-727965&text=%D8%A8%D9%86%DB%8C+%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری