اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728026&text=+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری