اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728046&text=%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8+%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری