اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728062&text=+%DB%B6%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری