اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728106&text=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AF+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری