اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728142&text=%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81+%DA%AF%D8%B1%D9%85

اشتراک گذاری